Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies.

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

Wskazuję, że Panią Izabellę Dziekiewicz z LIVE Sp. z o.o. jako współorganizatorem trasy koncertowej „Męskie Granie 2018” łączyła umowa dotycząca koordynacji procesu zaprojektowania, produkcji i sprzedaży dedykowanej temu wydarzeniu kolekcji odzieżowej. Strony umowy wywiązały się z obowiązków z niej wynikających, w tym w szczególności LIVE Sp. z o.o. uregulowało na rzecz Pani Izabelli Dziekiewicz należne jej zgodnie z umową wynagrodzenie, co zostało udokumentowane w odpowiedni po temu sposób (podpisanie przez Panią Izabellę Dziekiewicz rachunku).

 

Pomimo powyższego z niezrozumiałych przyczyn Pani Izabella Dziekiewicz w mediach społecznościowych oraz w korespondencji kierowanej do osób trzecich (w tym być może także mediów) rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o rzekomym nieuregulowaniu przez LIVE Sp. z o.o. na jej rzecz należności wynikających ze wspominanej umowy. Na uwagę zasługuje, że według naszej wiedzy Pani Izabella Dziekiewicz nie wystąpiła w tym zakresie na drogę postępowania sądowego, jak przewidują to odpowiednie przepisy, a jedynie ogranicza się w swoich działaniach do rozpowszechniania publicznie nierzetelnych informacji o LIVE Sp. z o.o., oczekując, że takie działanie doprowadzi do zapłaty przez spółkę nienależnych jej świadczeń.

 

Wobec powyższego stanowczo należy podkreślić, że rozpowszechniane przez Panią Izabellę Dziekiewicz informacje pozostają niezgodne z prawdą i nie znajdują podstaw faktycznych oraz prawnych, a w konsekwencji – prowadzą do naruszenia dóbr osobistych LIVE Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz osób związanych za spółką.

 

Powyższe – w ocenie LIVE Sp. z o.o. – stanowi czyn niedozwolony w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, wobec czego LIVE Sp. z o.o. na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego skierowała sprawę o naruszenie dóbr osobistych przez Izabellę Dziekiewicz na drogę postępowania sądowego. Na drodze sądowej LIVE Sp. z o.o. dochodzi zobowiązania Pani Izabelli Dziekiewicz do zaprzestania naruszeń oraz opublikowania przeprosin, a także zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Ponadto LIVE Sp. z o.o. rozważa złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Panią Izabellę Dziekiewicz przestępstwa zniesławienia, o którym mowa w art. 212 Kodeksu karnego, który stanowi, że kto za pomocą środków masowego komunikowania pomawia osobę prawną o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Wobec powyższego wskazać należy, że powielanie – w jakiejkolwiek formie, w szczególności w środkach masowego przekazu – nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Panią Izabellę Dziekiewicz może również stanowić naruszenie dóbr osobistych LIVE Sp. z o.o. oraz osób ze spółką związanych, a nadto godzić w staranność i rzetelność dziennikarską, na co LIVE Sp. z o.o. niezwłocznie będzie reagować w prawnie przewidziany po temu sposób, między innymi – jeżeli zajdzie taka konieczność – na drodze postępowania sądowego o zaniechanie naruszeń i zapłatę odszkodowania z tytułu naprawienia szkód z tym związanych przez wydawcę, który dopuścił się naruszenia.

Dlatego też niniejszym pismem wzywamy Państwa do niereagowania na bezprawne działania przedsiębrane przez Panią Izabellę Dziekiewicz oraz usunięcie wszelkich związanych z tym doniesień znajdujących się na stronach internetowych, których są Państwo administratorami, oraz do powstrzymania się od powielania rozpowszechnianych przez Panią Izabellę Dziekiewicz informacji – pod rygorem niezwłocznego podjęcia przez LIVE Sp. z o.o. działań prawnych, o których powyżej.

 

Z poważaniem
Arkadiusz Stolarski
Prezes Zarządu
Live Sp. z o.o.

Kontakt

Oddział

LIVE Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 bud. 18
01-793 Warszawa
tel. 22 852 24 13

tel. 600 342 096

Pokaż na mapie